QMI Diesel forbedrer

kr188,00kr766,00

Diesel fuel treatmentnorskutskkriftDagens high-tech, hurtiggående motorer, med små toleranser har en tendens for at avleiringer fra drivstoffet kan skape motorproblemer. QMI Diesel-forbedrer fjerner avleiringer og forbedrer forbrenningen på en enkel og rimelig måte. Inneholder ikke isopropanol, etanol eller metanol

Se en Power Point presentasjon

Nullstill
Varenummer: I/A Kategori:

Beskrivelse

Fordeler
Dagens high-tech, hurtiggående motorer, med små toleranser har en tendens for at avleiringer fra drivstoffet kan skape motorproblemer. QMI Diesel-forbedrer fjerner avleiringer og forbedrer forbrenningen på en enkel og rimelig måte. Inneholder ikke isopropanol, etanol eller metanol

• Fjerner vann ved å oppløse det fullstendig i drivstoffet. På den måten blir et problem som vann brukt til å forbedre forbrenningen.
• Rengjør ventiler, innsprøytingsdyser og forbrenningskammer for skadelige avleiringer
• Smører drivstoffpumpe, dyser, ventiler, øvre del av sylinder og stempel. Den gir store forbedringer til “miljødieselen.” Rengjør hele drivstoffsystemet fra drivstofftanken til eksosrøret.
• Gir bedre centantall i diesel.
• Gir forbedringer til forbrenningen så det blir mer effekt og mindre utslipp av skadelige stoffer.
• Virker som en katalysator for mer fullstendig forbrenning. Fjerner bankelyder fra forbrenningsprosessen.

Stoddard solvent/rensebensin; 232-489-3                                       30-60 %
Butylglykol; 203-905-0                                                                               15-40 %

Fare

Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Farlig ved innånding. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Farlig ved svelging. Brannfarlig væske og damp. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Etsende for luftveiene. VED KONTAKT   MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter; Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar  seg gjøre; Fortsett skyllingen. VED SVELGING: Skyll munnen; IKKE framkall brekning. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Innhold/beholder leveres til godkjent mottaksstasjon for farlig avfall. Ikke innånd støv/ røyk/ gass/ tåke/ damp/ aerosoler. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Tilleggsinformasjon

Vekt I/A
Dimensjoner I/A

Teknisk Datablad

Link til teknisk datablad

SDS Miljøopplysninger

Link til SDS Miljøopplysninger

Presentasjon

Se presentasjon av besparelser

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “QMI Diesel forbedrer”

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.